Třída „Žlutý vitamínek“

školní rok 2018/2019

telefon: 272 760 835

Učitelky:  Jana Rutterová, Irenka Vlčková

Provoz třídy: 7:00 – 17:00

·         do 28 dětí po dovršení 3 let a děti 4 až 5 leté

·         adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla u několika dětí, které přicházejí poprvé do školky. Probíhá obvykle rychleji.

·         děti již mají zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které děti obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji – manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti (např. stříhání nůžkami)

·         na děti jsou již kladeny vyšší nároky týkající se sebeobsluhy – ke konci školního roku děti zvládají zapnutí bundy, uvázání uzlíku na botě, od poloviny školního roku se postupně učí jíst příborem

·         zhledem k větší fyzické zdatnosti se mohou děti účastnit delší vycházky

·         řízené a neřízené činnosti jsou střídány; dostatek spontánních činností mají děti v průběhu dopoledních her a pobytu venku, řízené činnosti slouží především k pohybovým aktivitám, společnému povídání

·         aktivity probíhají již ve skupinkách, tak aby se děti postupně seznamovaly s různými formami spolupráce, učily se poznávat druhé, jejich potřeby, zájmy a vzájemně komunikovat

·         uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační hry, manipulační hry a počátky experimentování