Třída „Modrý vitamínek“

školní rok 2018/2019

telefon: 272 774 360

Učitelky: Monika Hálková, zástupkyně ředitelky 

               Blanka Srncová, Míla Makovičková                

Provoz třídy: 7:00-16:00

v 16 hod. převádíme děti o patro výš do třídy žlutý vitamínek

 

·         28 dětí ve věku zpravidla od 4,5 do 6 let

·         třídu navštěvují budoucí školáci a děti střední věkové skupiny

·         činnosti předškolních dětí jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu

·         příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativních, sociálních, pracovních, sebeobslužných

·         děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování

·         třída do svého programu zařazuje množství aktivit z krátkodobých projektů např. „ J.A.  Moje první peníze“ pro rozvíjení finanční gramotnosti dětí, „Malá technická univerzita“ pro rozvoj polytechniky; pro rozvoj sluchového vnímání řeči pracujeme s metodikou podle „Elkonina“;

·         v třídním programu děti pracují na multi-boardi IT s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů

·         rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí

·         uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů

·         zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch

·         řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol