Platby rodičů v mateřské škole

Vážení rodiče, pokud jsme zapomněli VS dítěte nutný k identifikaci plateb za školku, paní učitelka vám ho sdělí.

Děkujeme vám za včasné platby nutných k zajištění provozu školky.

Školné školní rok 2018/2019

Jednotná výše za sjednanou celodenní docházku je pro školní rok 2018/2019 stanovena ve výši  880,- Kč/měsíc.

Školné nehradí děti, které plní v daném školním roce povinnou předškolní docházku, vč. dětí s odloženou ŠD.

Způsob úhrady a termíny splatnosti za školné

Bezhotovostním převodem – měsíční trvalé či jednorázové příkazy.

Je možné uhradit i několik plateb najednou.

Školné poukazujte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte VARIABILNÍ SYMBOL dítěte - splatnost do 15.v měsíci

Termíny plateb za školné : 15.9.-15.10.-15.11.-15.12.-15.01.-15.02.-15.03.-15.04.-15.05.-15.06.


Stravné dětí

Stravné se hradí formou zálohy ve výši 800,- Kč/měsíc.

 

Způsob úhrady a termíny splatnosti za stravné

Bezhotovostním převodem - měsíční trvalé či jednorázové příkazy.

Je možné uhradit i několik plateb najednou.

Zálohy poukazujte na účet školní jídelny  35 - 0068739389/0800 uveďte VARIABILNÍ SYMBOL dítěte - splatnost 25. předcházejícího měsíce - jedná se o zálohu! Vyúčtování přeplatků bude provedeno až v červenci 2018 – po ukončení období před hlavními prázdninami.

Termíny plateb zálohy stravné :25.8. - 25.9. - 25.10.-25.11.-25.12.-25.01.-25.02.-25.03.-25.04.-25.05.

 

Příspěvek rodičů na společné kulturně výchovné akce dětí

Příspěvky na kulturně výchovné akce, výlety apod., které jsou součástí vzdělávacího programu školy, hradí rodiče formou jednorázového příspěvku do fondu rodičů.

za 1 pololetí 500,- Kč nebo jednorázově za celý školní rok: 1.000,- Kč poukazujte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte VARIABILNÍ SYMBOL  dítěte – splatnost do 15. října/15.února.

 

Příspěvek rodičů na případné individuálně sjednané akce, které si nad rámec školních akcí organizuje jednotlivá třída a jsou součástí ŠVPPV.

Výše příspěvku se stanoví podle rozpočtu akce. Hradí se ve výši do 200,- Kč v hotovosti oproti příjmovému dokladu, je zaúčtována do pokladny školy a v účetnictví rovněž vedena pod analytickým účtem. Vyšší částka se hradí bezhotovostně.

 

Platby za mimoškolní zájmové aktivity dětí

Platby za tyto činnosti hradí rodiče přímo externím pořádajícím organizacím podle jejich podmínek.

Děkujeme vám za včasné úhrady plateb.